Noni bioaktyvūs gėrimai (sultys)

Dažniausiai užduodami klausimai

BIOAKTYVIOSIOS MEDŽIAGOS, IRIDOIDAI IR ADAPTOGENAI

Kuo skiriasi maistiniai ir vaistiniai augalai?

Maistiniuose augaluose yra maisto medžiagų, reikalingų organizmo gyvybei palaikyti. Vaistiniuose augaluose yra bioaktyviųjų komponentų, kurie gerina sveikatą. Noni augalas šiuolaikinių tyrinėtojų priskiriamas vaistinių augalų grupei, kadangi jame, ypač vaisiuje, randama daug bioaktyvių komponentų.

Kas tai yra bioaktyviosios medžiagos?

Bioaktyviosios medžiagos yra cheminiai junginiai, tokie kaip vitaminai, mineralai ir elektrolitai, kurie organizme atlieka biologinę funkciją.

Ar noni augalas turi bioaktyviųjų komponentų?

Noni augale yra įvairių unikalių bioaktyviųjų medžiagų. Jos sąveikauja tarpusavyje ir stiprina tiek augalų, tiek gyvūnų organizmo sveikatą. Daugiausiai noni augale esančių bioaktyviųjų medžiagų yra iridoidai.

Kas tai yra iridoidai?

Iridoidai yra stiprios fitocheminės medžiagos, kurias augalai gamina kaip apsisaugojimo mechanizmą. Iridoidų randama daugelyje augalų, tačiau jie retai kada aptinkami vaisiuose. Šie dinamiški junginiai atlieka daug biologinių funkcijų. Jie yra prisitaikantys, o tai reiškia, kad jie gali prisitaikyti prie įvairių biosistemų poreikių.

Moksliškai įrodyta, kad iridoidai neutralizuoja laisvuosius radikalus, padeda palaikyti normalų cholesterolio lygmenį, suteikia energijos, gerina širdies darbą, stiprina imuninę sistemą, palaiko DNR.

Ar Tahitian Noni® bioaktyviuose gėrimuose yra iridoidų?
Tahitian Noni® bioaktyviuose gėrimuose yra daugiau nei dešimt unikalių maistinių medžiagų, klasifikuojamų kaip iridoidai. Šie iridoidai yra pagrindinis Tahitian Noni bioaktyvių gėrimų komponentas. Jie yra ištirti klinikinių tyrimų su žmonėmis šiose
srityse:
– Širdies sistemos funkcionavimas
– Imuninės sistemos funkcionavimas
– Energijos ir ištvermės lygmuo
– Antioksidinės savybės
– Sąnarių sveikata

Iridoidai, esantys noni vaisiuje, yra ypač stabilūs, jie išlieka aktyvūs net po terminio apdorojimo ir pasterizacijos. Tai reiškia, kad vartotojas gauna nuo medžio iki butelio nepakitusias naudingąsias vaisiaus savybes.

Ar iridoidai yra stabilūs?

Iridoidai yra stebėtinai stabilūs. Jų cheminė struktūra yra pakankamai paprasta ir natūraliai atspari aplinkos poveikiui. Iridoidai išlaiko savo cheminę sandarą net sąlytyje su deguonimi, šviesoje ir karštyje, kuris naudojamas apdirbimo ir pasterizacijos metu. Dažniausiai apdirbimo procesai dar labiau susilpnina arba suardo silpnesnius cheminius junginius. Dėl nekintančios cheminės struktūros iridoidai išlieka stabilūs net ir ilgo laikymo metu. Stabili sandara paaiškina, kodėl iridoidų veiksmingumas nekinta įvairių procesų metu ir kodėl produktų galiojimo laikas yra mažiausiai dveji metai. Šios biologinės medžiagos yra ne tik gyvybingos po apdirbimo, bet išlieka ir labai naudingos organizmui.

Kaip greitai suyra flavonoidai ir karotenoidai?

Kai vartotojas įsigyja paprastų sulčių pakuotę, būna praėję mažų mažiausiai 8 mėnesiai nuo vaisių surinkimo ir sulčių pagaminimo. Dalis flavonoidų acai uogose suyra po devynių dienų. Po dviejų apdirbimo savaičių pusė acai sultyse esančių flavonoidų gali būti nebeveiksmingi. Nepriklausomo tyrimo metu buvo nustatyta, kad praėjus 6-8 mėnesiams po surinkimo acai flavonoidai visiškai suyra. Tai reiškia, kad galutinis vartotojo produktas yra arba labai silpnas antioksidantas arba išvis neveikia kaip antioksidantas. Kadangi acai bei kitų „supervaisių“ sulčių flavonoidai greitai suyra, nėra atlikta reikšmingų tyrimų, galinčių patvirtinti jų veiksmingumą.

Kaip greitai suyra iridoidai?

Bioaktyvūs Tahitian Noni® bioaktyvių gėrimų junginiai 100 proc. išlieka veiksmingi mažiausiai dvejus metus neatidarytoje pakuotėje. Jie išlieka veiksmingi organizmui net ir po pasterizacijos. Neseniai ištirta, kad Tahitian Noni® bioaktyviuose gėrimuose esantys iridoidai tebebuvo aktyvūs net ir praėjus septyneriems metams po sulčių galiojimo laiko pabaigos.

Ką reiškia “biologiškai naudingas“(bioavailability)?

Biologinis naudingumas apibūdina, koks medžiagos kiekis patenka į kraujotakos sistemą ir yra pernešamas į ląstelę. Biologinį medžiagos naudingumą įtakoja įvairūs faktoriai, tokie kaip stabilumas ir tirpumas. Kuo stabilesnis junginys, tuo chemiškai atsparesnis šviesai, karščiui, orui bei laikymui. Kuo junginys tirpesnis, tuo geriau skaidosi skystyje. Gerai susiskaidančius junginius kraujas greičiau perneša į audinius ir ląstelės juos lengviau pasisavina.

Pagrindinės noni bioaktyviosios medžiagos—iridoidai
– yra labai stabilūs junginiai, jie išlieka nepakitę apdirbimo bei pasterizacijos metu. Iridoidai yra labai tirpūs, tai reiškia, kad jie kraujyje greitai susiskaido ir greitai patenka į organizmo ląsteles.

Kas tai yra adaptogenas?

Adaptogenas – tai medžiaga, kuri gerina organizmo gebėjimą prisitaikyti prie stresinės būklės. Noni padeda organizmui apsisaugoti nuo įvairaus fizinės, cheminės ir biologinės kilmės streso. Jis normalizuoja išsiderinusias organizmo funkcijas, tačiau neveikia tinkamai funkcionuojančių sistemų. Noni neturi toksiško šalutinio poveikio.

Kokia adaptogenų nauda?

Tahitian Noni bioaktyvūs gėrimai išsiskiria iš kitų vaisių sulčių, nes jie veikia kaip stiprus adaptogenas. Jie padeda organizmui palaikyti pusiausvyrą, kadangi sąveikauja su natūraliomis biologinėmis organizmo funkcijomis. Kaip adaptogenų, Tahitian Noni bioaktyvių gėrimų poveikis nespecifiškai pasireiškia šiose srityse:
– Stiprina imuninę sistemą
– Apsaugo organizmą nuo laisvųjų radikalų
– Apsaugo DNR
– Gerina sąnarių sveikatą
– Suteikia energijos ir ištvermės
– Gerina širdies ir kraujagyslių darbą

Informacija iš https://www.morinda.com/en-us/shop

Kas turėtų vartoti Noni?

Ste­venas  M. Hallas – me­di­ci­nos dak­ta­ras, šeimos gydytojas, pri­va­čiai dir­ba Be­le­vu bei Va­šing­to­ne. Nuo 1996 m. var­to­ja TA­HI­TIAN NO­NI sul­tis ir dau­giau nei pen­ke­rius me­tus jas re­ko­men­duo­ja sa­vo pa­cien­tams. Parašė knygą “NONI Through Your Body”, kurioje aiškina noni naudą, vaisių poveikį bei veiksmingus noni sulčių vartojimo būdus.  Pateikiamos ištraukos iš šios knygos.

No­riu pa­brėž­ti, kad kiek­vie­no žmo­gaus or­ga­niz­mas yra uni­ka­lus ir kiek­vie­nas tu­ri­me at­ras­ti savo tinkamiausią no­ni sul­čių nor­mą. Ta­čiau no­rė­čiau pakalbėti apie įprastines nor­mas, ku­rios, tam tik­rais at­ve­jais pasirodė esančios efek­ty­vios. Jei no­ri­te ap­si­sau­go­ti nuo įvai­rių stre­sų, ku­riuos minėjome anks­čiau, ar­ba jau var­to­ja­te no­ni sul­tis ir esa­te pajutęs gerą jų poveikį, 30 ml per die­ną užtenka. Kamuojamiems nugaros skausmų, sergantiems ar­tri­tu, neu­ral­gi­jo­mis ir pan. patariama vartoti nuo 60 iki 120 ml per die­ną. Besiskundžiantieji lė­ti­niu nuo­var­giu, fib­ro­mial­gi­ja gali gerti nuo 30 ml iki 90 ml per die­ną, ta­čiau, norint sulaukti gerų rezultatų, sultis reikia vartoti ne trumpiau kaip 4-5 mė­ne­sius.  Hor­mo­nų ba­lan­so pa­sie­kia­ma var­to­jant apie 60–90 ml per die­ną, dia­be­to po­ky­čiai ti­kė­ti­ni var­to­jant nuo 90 ml iki 180 ml per die­ną. Imuninei sistemai reguliuoti ge­riau­sia jų gerti daugiau kaip po 120 ml per die­ną. Tiek var­to­ju aš pats, kad užkirsčiau ke­lią įvai­rioms li­goms. Ast­ma, aler­gi­jos “re­a­guo­ja” į 30–90 ml per die­ną, vė­žio at­ve­jais patariama gerti 240–300 ml per die­ną. 60 – 90 ml ga­li­ma var­to­ti kaip vie­ną sul­čių nor­mą. Di­des­nes nor­mas siū­ly­čiau pa­da­ly­ti per­pus ir gerti ry­te bei va­ka­re. Iš sa­vo pa­tir­ties ga­liu pasakyti, kad tam tik­ra da­lis žmo­nių poveikį pajunta la­bai grei­tai, ta­čiau dažniausiai 25 % re­zul­ta­tų sulaukia po pirmųjų 3 sa­vai­čių, 50 % – po 6-8 sa­vai­čių, o ki­ti – po 3 mė­ne­sių (pvz., se­gan­tieji lė­ti­nio nuo­var­gio sin­dro­mu, fib­ro­mial­gi­ja).

La­bai daž­nai žmo­nės klausia: “Kas tu­rė­tų var­to­ti no­ni?”. At­sa­ky­mas, ži­no­ma, – “vi­si”, ir pa­aiš­kin­siu ko­dėl.  Mū­sų ge­nai su­si­for­ma­vo tais lai­kais, kai ap­lin­ka bu­vo ne­už­terš­ta che­mi­ka­lais, o mūsų protėviai mai­ti­nosi įvai­riu au­ga­li­nės kil­mės mais­tu, iš­au­gu­siu nepaliestoje gam­to­je. Aki­vaiz­du, kad to­kio­mis są­ly­go­mis mū­sų organizmas buvo ge­ne­tiš­kai sukurtas gerai funkcionuoti ir bū­ti svei­kas.Ta­čiau šiais laikais mais­tas, oras ir van­duo už­terš­ti tūks­tan­čių rūšių che­mi­ka­lų, ku­rie mū­sų ge­nams yra vi­siš­kai svetimi. Pa­kliuvę į or­ga­niz­mą, šie che­mi­ka­lai veikia me­džia­gų apy­kai­tos pro­ce­sus, or­ga­niz­mas tu­ri nuo­lat juos šalinti ir kom­pen­suo­ti jų pa­da­ry­tą ža­lą. Nepaprastai pakitusi mū­sų mi­ty­ba: per­dirb­ti, ma­si­nės ga­my­bos mais­to pro­duk­tai, skur­dus jų pasirinkimas (pvz., ki­nai val­go 200 rū­šių mais­tą, o ame­ri­kie­čiai ren­ka­si tik iš 16 rū­šių), ra­fi­nuo­tas cuk­rus, ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tas mais­tas, be to, trą­šos, ne­ko­ky­biš­ka dir­va,– taigi ne­sun­ku su­pras­ti, kad mums trūks­ta mais­to me­džia­gų, ku­rių mū­sų or­ga­niz­mas bu­vo sukurtas gauti (mai­ti­nti or­ga­niz­mą ne­tin­ka­mų proporcijų mais­to me­džia­gomis tolygu rei­ka­lau­ti, kad de­ta­lių su­rin­ki­mo li­ni­ja, net ir trūkstant detalių, veik­tų ne­prie­kaiš­tin­gai). Ap­lin­ka bei mi­ty­ba keitėsi daug sparčiau nei mū­sų ge­nai spė­jo prie jų pri­si­tai­ky­ti. Gy­ven­da­mi da­bar­ti­nė­je ap­lin­ko­je bei var­to­da­mi šiuo­lai­ki­nį mais­tą, mes patiriame fi­zio­lo­gi­nį stre­są. Šiuo­lai­ki­nio gyvenimo įtampa – nuo­la­ti­nis sku­bė­ji­mas, pi­ni­gi­niai rū­pes­čiai, tarpusavio nesutarimai, nedarnios šei­mos, eis­mo są­ly­gos ir t.t. didina ir fi­zio­lo­gi­nį stre­są. Iš­var­dyti veiksniai trukdo išsaugoti nor­ma­lią, na­tū­ra­liai ge­rą svei­ka­tos būk­lę. Užteršta aplinka, ne­ko­ky­biš­ka dir­va, įvai­rūs sukrėtimai žmo­nes skatina var­to­ti mul­ti­vi­ta­mi­nus, mi­ne­ra­lus ir an­ti­ok­si­dan­tus. Su­tin­ku, jų reikia, ta­čiau no­rė­čiau pri­dur­ti, kad no­ni ­tei­kia or­ga­niz­mui gy­vy­biš­kai svar­bios mais­to me­džia­gos, ku­rios smar­kiai su­ma­žė­jo mū­sų mais­te ir ku­ria šiuo me­tu ne­ap­rū­pi­na joks mais­to pa­pil­das. Šios mais­to me­džia­gos mums rei­kia vi­siems.

Kad ir gy­ve­ndami šiuolaikinio pa­sau­lio są­ly­go­mis, ­ke­lian­čio­mis įvai­ria­ly­pį or­ga­niz­mo stre­są, tu­ri­me ži­no­ti, kad jis tu­ri ga­lių ko­vo­ti su tok­si­nais ir ki­tais ter­ša­lais. Dabartiniu metu tu­ri­me iš­skir­ti­nę ga­li­my­bę pa­lai­ky­ti sa­vo or­ga­niz­mą at­spa­rų ir gy­vy­bin­gą – tą liudija šim­tai žmonių, atgavusių sveikatą. Stengdamiesi va­ly­ti orą, van­de­nį, dir­vą bei mais­tą, sėkmingai ga­li­me pa­si­rū­pin­ti ir sa­vo or­ga­niz­mu – pa­ge­rin­ti me­džia­gų apy­kai­tos pro­ce­sus ir iš­lik­ti svei­ki net ir už­terš­to­je ap­lin­ko­je. Įsi­ti­kin­si­te, kad no­ni įvairiais būdais skatina sveikatą gerinančius procesus.

Da­bar no­rė­čiau išsamiau pa­aiš­kin­ti, kokias svar­biau­sias or­ga­niz­mo sis­te­mas veikia no­ni. Tie, kuriems nerūpi nuo­dug­nūs pa­aiš­ki­ni­mai, tie­siog pri­si­min­ki­te, kad, no­rė­da­mi at­sa­ky­ti į klau­si­mą “Kaip no­ni ga­li pa­dė­ti šalinti tokią daugybę įvairių sutrikimų?”, turite žinoti, jog no­ni gerina or­ga­niz­me vyk­stančias bio­che­mi­nes re­ak­ci­jas ir, jei­gu jums tas įdo­mu, – pasižymi labai aukštu energetiniu lygmeniu.

Ma­n nu­ga­ros skaus­mai ne­si­lio­vė, kol įpu­sė­jau ger­ti ant­rą­jį sul­čių bu­te­lį. Nenoriu net pagalvoti, kas bū­tų nu­ti­kę, jei bū­tu­me įsi­gi­ję tik vie­ną bu­te­lį “pa­ban­dy­ti” ir nu­si­vy­lę “ne­veiks­min­gu” pro­duk­tu. Tik­riau­siai gu­lė­čiau ant so­fos ir ieš­ko­čiau, kas galėtų ma­ne išvaduoti nuo nuo­la­ti­nio skaus­mo! Jei no­ri­te pra­dė­ti var­to­ti no­ni sul­tis, sirgdami lėtine liga ar turėdami ki­tų sun­kių svei­ka­tos sutrikimų, sa­vo la­bui bū­kite pa­si­ren­gę jas var­to­ti ma­žiau­siai tris mė­ne­sius ir, jei rei­kia, di­din­ti nor­mą, ki­taip ga­li­te pra­ras­ti ga­li­my­bę pa­dė­ti sa­vo or­gan­izmui. Dau­g kas, pa­ju­tę pa­ge­rė­ji­mą, ga­li ma­žin­ti var­to­ji­mo nor­mas, panašiai, kaip ge­le­žies, ser­gant ma­ža­krau­jys­te: iš pradžių jos rei­kia var­to­ti daug, kad bū­tų atkurti re­zer­vai, paskui,  sie­kiant išsaugoti ati­tin­ka­mą re­zer­vų ly­gį, ga­li­ma var­to­ti ir ma­žiau.

O jei­gu esa­te įsi­tem­pęs, prastai mie­go­jęs, su­tri­ko virš­ki­ni­mo sis­te­ma, ap­si­nuo­di­jo­te al­ko­ho­liu ar ki­ta me­džia­ga – ne­bi­jo­ki­te gerti dau­giau no­ni sul­čių.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *